Om oss

8

Som seksjonseier vil vi ønske deg velkommen til vårt boligsameie og gi deg litt nyttig informasjon. Velkommen til Berger Boligsameie

Berger Boligsameie (BBs) består av 192 seksjoner og har et aktivt styre, som skal ivareta alles interesse og påse at nødvendig vedlikehold blir gjort.

BBs har g.nr. 93 og b.nr. 625.

Berger Boligsameie har sitt årsmøte

(Sameiermøte) hvor vi behandler innkomne forslag, presenterer regnskap og budsjett og velger representanter til styret.

Sameiermøtet holdes i april/mai.

SAMEIERMØTET

Sameiermøtet er sameiets øverste organ og setter premissene for styrets arbeid.

Retningslinjer for styret i Berger Boligsameie er gitt i:

–          Vedtekter for Berger Boligsameie

–          Lov om eierseksjon (sist revidert 01.01.2018)

Styret arbeider etter retningslinjer for internkontroll (HMS).

 

Forretningsførsel Fra 1/8-2023

ABBL Postboks 385. Kinovn 3a Sandvika. Tlf. 67574000. Epost. post@abbl.no

Som revisor benytter vi revisjonsfirmaet KPMG.

 

Vaktmestertjenesten

Vaktmestertjenesten er satt bort til et firma som foretar fortløpende vedlikehold på vår eiendom, så som gressklipping om sommeren, snømåking om vinteren og søppeltømming. I tillegg til dette har vi et vedlikeholdsteam som foretar småreparasjoner og enkelt vedlikehold.

Angående eventuelt vedlikehold og i akutte vedlikeholds- situasjoner, så kontakt din lokale styrerepresentant / styret.

Hver inngang har sin søppelbod hvor det står beholdere for Papp, Restavfall og Matavfall. Se Bærum kommunes hjemmesider for når det er henting av de forskjellige fraksjoner. Plast oppbevares hos hver sekjsons-eier, ikke i søppelboden.

Innsamling av flasker, metall og plast foregår i containere ved COOP  X.

Alt annet større avfall må kjøres til den kommunale Isi-fyllingsplass..

Bestilling av nøkler .

Port-åpner til garasjen bestilles hos Andersson Elektro, tlf. 67 13 35 00 , mob. 911 83 406.

Nøkkel til entredøren er seksjonseiers eget ansvar.  Nøkkel til inngangsdør/kjeller og garasje bestilles gjennom Styret. Send epost til styret med opplysninger om nøkkelnummer, etc, se egen side på vår hjemmeside: https://bb-s.no/bestilling-av-nokler/

 

Parkering

Det følger én parkeringsplass med hver eierseksjon. De som måtte ha behov for en ekstra plass, kan om ledig få leid dette ved å henvende seg til garasjeansvarlige i styret. Snakk med blokkas styrerepresentant.

Det er et generelt forbud mot gjennom-kjøring og parkering på alle veier innen sameiet. Det understrekes at Rognebærstien som går igjennom vårt område er en offentlig vei og offentlig skiltet med parkeringsforbud.

Gjesteparkering finnes ved innkjørsel fra Rykkinveien ved Saubakken/Pærehagan og innkjørsel fra Rykkinkroken ved Tillesløkka  og

ved Rykkinnkroken, samt øverst ved Rognebærstien. Hensetting av uregistrerte kjøretøyer på gjesteparkeringsplassene over lengre tid er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å parkere foran inngangene til blokkene, eller langs veier  og på fellesarealer i området. Kun kort tids av- og pålessing og nødvendig nyttetransport /syketransport o.l.

Det finnes i Tillesløkka og Eplehagan rom for parkering / lagring av sykler og motorsykler. Nærmere opplysning om dette fås ved henvendelse til den lokale styrerepresentant.

Åsjordet Huseierforening

Åsjordet Huseierforening består av 72 eneboliger i rekke.  De representerer også 32 kommunale trygdeboliger. Disse har sine hus på BBs sin eiendom og disponerer i alt 88 garasjeplasser hvorav 16 plasser er kommunale .  ÅH  og BBs her en samarbeidsavtale når det gjelder garasje, friområde og vaktmestertjenesten.

 

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av 4 medlemmer, 2 fra BBs og 2 fra ÅH.

Samarbeidsutvalgets hovedoppgave er å koordinere de enkelte vedlikeholdsoppgaver mellom BBs og ÅH, håndheve felles regler, samt fremme sosiale forhold, som angår oss begge.

Kabel – tv

Leverandør av kabel-tv og bredbånd er Telenor. Tlf. 915 09000

BBs har inngått en  avtale for de som måtte ønske å knytte seg til bredbåndsnettet for PC. Se egen side om Telenor.

Tillatelse til bruk av egen parabol kan gis av styret, dersom det foreligger særlige grunner for dette. Generelt skal parabolantennen ikke monteres på  blokkas yttervegg / fasade.

VEDLIKEHOLD

Det påligger hver enkelt seksjonseier å behandle sin seksjon på en slik måte at unødvendig slitasje og forringelse av eiendommens verdi unngås.

Innvendig vedlikehold av vinduer og dører, samt innvendig vedlikehold generelt er sameiers ansvar.  Utvendig vedlikehold av vinduer og

dører er  dugnadsarbeid og seksjonseiers plikt-arbeid. Generelt utvendig fasadevedlikehold og utskifting / fornyelse av vindu og dører er

sameiets ansvar.  Skader som berører bygget, f. eks. vannskader, skal umiddelbart meldes til styret.

Terrasser og balkonger innvendig er seksjonseiers vedlikeholdsansvar. Takrenner på balkong utenfor 1. etasje er 1.etasje-seksjonsansvar.

De seksjonseiere som har hage må  vedlikeholde denne.  Likeledes må gjerder som avgrenser hagene vedlikeholdes av seksjonseier. Fargevalg og utseende må samsvare med Boligsameiets standard.     Det vises for øvrig til  Vedtekter for Berger Boligsameie  §§ 5 og 6,

Og til Eierseksjonslovens § 6,  2.ledd.

VENTILASJON

BBs har felles ventilasjonssystem. Dvs at leilighetene er knyttet sammen via  kanal med mekanisk avtrekk / vifte.

Det er ikke tillatt med avtrekksvifte i leilighetene direkte tilkoblet kanalen på kjøkken og / eller bad.

Leilighetens ventilasjonssystem er seksjonseiers vedlikeholdsansvar.

 

HUSDYRHOLD

Seksjonseier tillates å holde hund eller katt etter avtale med sameiet.  Registreringsskjema må utfylles og fås ved henvendelse til den lokale styrerepresentant.  Før husdyr anskaffes skal  også naboene være informert.

SIKRINGGSSKAP

Hver seksjon har sitt sikringsskap plassert utenfor inngangsdøren i trappeavsatsen.  Det er seksjonseiers ansvar å påse at nødvendige reservesikringer finnes. Sikringsskapet skal regelmessig kontrolleres av seksjonseier,  bl.a. for varmgang i  hovedsikringene . Hvis så skulle være tilfelle, eller det oppdages andre forhold som kan være brannfarlige, skal styremedlem eller elektriker varsles omgående.

BRANNVERNUTSTYR

Hver boligseksjon skal være utstyrt med egen godkjent brannslange. Påse at slange og tilkoblinger kontrolleres minst en gang pr. år, og at kranen er avstengt slik at det ikke er vanntrykk i slangen.  Det anbefales i tillegg å anskaffe et 6 kg pulverapparat.

RØYKVARSLERE

Det er påbud om røykvarslere i alle seksjoner. Disse skal være montert slik at de kan høres på soverommet, og funksjonen kontrolleres årlig i sammenheng med skifte av batteri.

STOPPEKRAN FOR VANN

I hver seksjon finnes stoppekraner for kaldt og varmt vann.  Det er påbudt å merke kranenes plassering med egen merkelapp. Hvis leiligheten forlates for en lengre periode, f.eks. i forbindelse med ferie, bør stoppekranene stenges.  Vedlikehold og utskifting av kraner er den enkelte beboers ansvar og kostnad. Hovedstoppekran pr. oppgang er plassert i taket ( himling) i garasjene. (-i sykehjem / Pærehagan.)

 

DUGNAD

Hver vår  og ved spesielle aksjoner  er det felles dugnad i sameiet, og det forventes at alle deltar med sin innsats…

Da Bærum Kommune har innført sortering av avfall, er det viktig å påse at kun rent organisk hageavfall, bladverk og grener havner i de oppsatte containere.  Stein, grus, plast og lignende i avfallet vil medføre ekstra sorteringskostnad for sameiet.  Slikt avfall holdes derfor utenom containerne.

 

NAVNESKILT

Sameiet forventer et standard navneskilt på ringeknappene ved inngangsdøren og skilt på postkassene.. De som måtte mangle et slikt skilt tar kontakt med sin lokale styrerepresentant, som vil bestille opp skilt, både til ringetablå og postkasse.

 

PORTTELEFON / CALLING.

Dersom det skulle oppstå  feil ved port-telefon, skal den lokale styrerepresentant varsles om dette.  Port-telefonen er beboerens ansvar og kostnad.

VEDTEKTER OG HUSORDENSREGLER

Seksjonseiere og alle beboere skal lese og gjøre seg kjent med denne informasjon og regler.

Med hilsen,  Styret BBs

.